สัมมนา “เตรียมความพร้อม ก้าวสู่ยุค Industry 4.0” “ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์” รายงาน

12 พฤษภาคม 2560 | 10:29 น.

ทันทีที่รัฐบาลไทยประกาศนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ขานรับกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค “Industry 4.0” เสือปืนไวเช่น “ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย)” ไม่รั้งรอ ขอประเดิมจัดรายการสัมมนาในหัวข้อร่วมสมัย “เตรียมความพร้อม ก้าวสู่ยุค Industry 4.0” เพื่อให้ลูกค้า/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และเรียนรู้แนวทางที่จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันยุคสมัย โดยการสัมมนา ครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 มีผู้สนใจเข้ารับฟังกันคับคั่ง ชนิดที่เรียกว่าเกินความคาดหมายกันทีเดียว

เริ่มการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเจ้าของบ้าน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมสัมมนา พร้อมเน้นย้ำความพร้อมของมสธ.ในการผลิตบุคลากรที่มีทั้งคุณภาพและความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างมืออาชีพ ต่อจากนั้น คุณจารุวัฒน์ เศวตพัชราภรณ์ กรรมการบริษัท แอพพลายด์ คอนเซาแตนท์แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการโรงพิมพ์ ได้กล่าวเกริ่นให้ผู้ร่วมสัมมนาได้รับฟังวิวัฒนาการของยุค Industry 1.0 – 3.0 ก่อนจะนำเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ที่เกิดจากนโยบาย “The Hi-Tech Strategy of the Germans” ที่ต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันเป็นผลจากการที่ระบบดิจิตอลมีบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 นี้ เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าด้วยกัน ได้แก่ Big Data and Analytics, Clouds, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Simulation, Augmented Reality, Additive Manufacturing, Autonomous Robot, Horizontal and Vertical System Integration โดยแนวคิดของ Industry 4.0 เป็นการสร้างระบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง ด้วยการเชื่อมต่อการสื่อสารของคน เครื่องจักร ชิ้นงาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบการทำงาน ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานที่มีความชาญฉลาดที่ควบคุมซึ่งกันและกันอย่างอัตโนมัติตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า หรือที่เรียกว่า “Cyber-Physical System (CPS)” ระบบดังกล่าวจึงช่วยลดต้นทุนด้านการทำตัวอย่าง การผลิต การจัดเก็บสินค้า การบำรุงรักษา และการจัดการคุณภาพ ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และความต้องการผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของอุตสาหกรรมการพิมพ์นั้น หัวใจสำคัญของการก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 คือ เตรียมกลยุทธ์องค์กร: “สร้าง value creation ให้ลูกค้า และ smart operation” เข้าใจเส้นทางธุรกิจ (value chain) เข้าถึงความต้องการ และสร้างความร่วมมือกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยใน value chains และกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่การสร้าง digital business model และ กระบวนการภายในที่เป็นดิจิตอล

เตรียมปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร: “สร้างองค์กรนวัตกรรมและความยืดหยุ่น” • Center of Excellence –ทีมที่รวมตัวจากหลายหน่วยงาน (inter-disciplinary team) แบบเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาหรือทำงานพัฒนาปรับปรุง • Center of Innovation –ทีมงานสร้างสรรค์นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ รูปแบบธุรกิจ ฯลฯ) ที่เป็นอิสระจากองค์กรปกติ

เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี: “เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม” เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองความยืดหยุ่นของธุรกิจ -- ซอฟแวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวม และจัดการข้อมูล และเชื่อมโยงกับหน่วยต่างๆ, ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (IT security), ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต - internet management (IoS, IoP, IoT), เครื่องจักรและเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (automation)

เตรียมคน: “สร้าง Smart Employee” • พัฒนากลยุทธ์ในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะใหม่ๆเข้ามาอยู่ในองค์กร • ปรับปรุง job profiles ให้ทันสมัยและมี digital skills เป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐาน • พัฒนาทักษะที่สำคัญให้กับบุคลากรที่มีอยู่เดิม • สร้างบทบาทหน้าที่ใหม่ๆ ที่สนับสนุนกลยุทธ์องค์กร เช่น data scientists, user interface designers, digital innovation managers เตรียมปรับกระบวนการ - “สร้างกระบวนการลีนที่เป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0” • ปรับกระบวนการเข้าสู่ดิจิตอล • ปรับความสามารถในการเชื่อมต่อ • ปรับกระบวนการให้น่าเชื่อถือ - การมีมาตรฐาน (standardization) - การผลิตแบบลีน (lean manufacturing) • ปรับกระบวนการให้มีความยืดหยุ่น (flexible) และปรับเปลี่ยนได้ง่าย (adaptable)

พอคุณจารุวัฒน์พูดถึงตรงนี้ คุณวรภพ ตันติวาณิชากร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์พริ้นเนค บริษัทไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับลูกต่อทันที ด้วยการกล่าวแนะนำระบบการเชื่อมต่อของไฮเดลเบิร์กที่พร้อมจะพาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในการเชื่อมต่อ (Connectivity) และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต ตามแนวทาง CPS (Cyber-Physical System) เพื่อให้โรงพิมพ์สามารถแปรสภาพเป็น “Smart Print Shop” ได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตชิ้นงาน การเชื่อมต่อกับผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ การเชื่อมต่อกับลูกค้า รวมทั้งการเชื่อมต่อกับเจ้าของโรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถติดตามงาน รวมทั้งสั่งการและตัดสินใจได้ทันท่วงที รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก (Big Data Analysis) ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุค Industry 4.0 จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ “เทคโนโลยี (ของไฮเดลเบิร์ก) ที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม”

จากนั้น วิทยากรรับเชิญ คุณกฤต บุญนำมากรรมการผู้จัดการ บริษัท รุ่งศิริ พับบลิชิ่ง จำกัด โรงพิมพ์มาแรงแห่งยุค ได้ร่วมแบ่งปันยืนยันประสบการณ์การใช้งาน “ระบบพริ้นเนค” ของไฮเดลเบิร์ก ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการเปิดแอพพลิเคชั่นบนมือถือให้ผู้เข้าสัมมนาได้เห็นกันจะๆ กะตา ว่าสามารถเช็คงานที่กำลังวิ่งอยู่ในโรงพิมพ์ผ่านมือถือได้ทันทีว่างานไหนอยู่ขั้นตอนไหน จะเสร็จเมื่อไหร่ รวมทั้งการใช้ระบบเข้ามาควบคุมคุณภาพการผลิตในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถลดต้นทุน ลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร

แถมด้วยคุณอุฬาร อุฬารตินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยู แอล พริ้นติ้งแอนด์แพ็กเก็จจิ้ง จำกัด โรงพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับ ว่าสามารถใช้ระบบเข้ามาบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในยุคนี้ เล่าถึงประสบการณ์และแนวคิดการใช้ระบบเข้ามาควบคุมการบริหารงานในโรงพิมพ์นั้น สามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้จริงอย่างไร รวมทั้งยังได้โชว์หน้าจอระบบพริ้นเนคของไฮเดลเบิร์กให้ดูกันเลยว่าสามารถดูข้อมูลอะไรได้บ้าง และใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดยสรุปคือ ทีมงานในโรงพิมพ์สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีขึ้น ทำงานได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและทันเวลา ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด

งานสัมมนาในวันนั้นแม้จะใช้เวลายาวนานเกือบ 4 ชั่วโมงตลอดบ่าย วันเสาร์ แต่ผู้ร่วมสัมมนากว่า 100 ชีวิตก็ได้รับข้อมูล แนวคิด และแรงบันดาลใจกลับไปแบบเต็มเปี่ยม เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุค Industry 4.0 ให้ทันเวลา เพื่อสามารถเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน เรียกว่าได้ประโยชน์เต็มๆ โดยคุณประชา อินทร์ผลเล็ก ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปิดท้ายตอกย้ำความพร้อมของไฮเดลเบิร์ก ที่จะร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ให้ก้าวไปสู่ยุค Industry 4.0 ด้วยกัน โดยจะร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาอย่างแอพพลายด์ คอนเซาแตนท์ แอนด์ เทรนนิ่ง ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการบริหารงาน และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ จัดการสัมมนาดีๆ แบบนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่อุตสาหกรรมการพิมพ์และแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยตลอดไป

back