3 ประสานภาครัฐ-องค์กรธุรกิจ-เอกชน แนะทางรอดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ปรับตัวใช้เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์

05 ตุลาคม 2563 | 12:03 น.

เรียนรู้ผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล พร้อมเตรียมจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 โชว์นวัตกรรมยุคดิจิตอล เน้นความยั่งยืน ร่วมเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลก

 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยส่งสัญญาณดีจับตากลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ยา-เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นก่อน ด้านภาครัฐ องค์กรธุรกิจและเอกชนระดมความคิดเปิดเวทีเสวนาหัวข้อ ”การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ในยุคนิวนอร์มอล” ชี้ทางรอดผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวใช้เทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคที่มีการผลักดันให้เปลี่ยนแปลงจากการระบาดของโควิด พร้อมร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 20-23 ตุลาคมนี้ แนะผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตใหม่จากบริษัทชั้นนำ พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าทั่วโลกผ่านดิจิทัล แพลตฟอร์ม

 

         ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตว่า “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นสิ่งสําคัญสําหรับวันนี้และอนาคต  สามารถช่วยเสริมสร้าง ศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการ ช่วยสร้างสินค้าให้มีความแตกต่าง  นอกจากนี้การนํา วทน. มาใช้ใน การทดสอบ วิเคราะห์ สอบเทียบ และรับรองสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับสากลเป็นสิ่งจําเป็น  ที่จะช่วยสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคค ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วย ในด้านการส่งออกได้  วิกฤตโควิด-19  ทําให้เรามองเห็นทั้งปัญหาและชีวิตวิถีใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่าง ชัดเจน ภาคธุรกิจจําเป็นต้องปรับตัวและมองไปข้างหน้า ต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีความแตกต่าง ตอบ โจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงตาม New Normal   ที่ผู้บริโภคนั้นมีความ ต้องการสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้น      รวมถึงให้ความสําคัญกับการจําหน่าย สินค้าผ่านทั้ง E-Commerce และ ออนไลน์มากขึ้น  ซึ่ง วว. พร้อมเป็น Total Solution ช่วยผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง เพื่อร่วม ขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ  ภายในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ครั้งนี้ วว. ได้จัดแสดงศักยภาพผลงานการวิจัยและงานบริการที่ วว. ให้บริการอย่างครบวงจรตลอดทั้ง value chain ในการผลิตสินค้า โดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการท่าน  ทั้งยังจัดแสดง Show Case ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ ด้วยเทคโนโลยี วว.  ตลอดจนนําเสนอผลวิจัยเด่นที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ  รวมถึงมีจัด แสดงศักยภาพผลงานการวิจัยและผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ภายใต้ โครงการ BrandDNA  ตลอดจนการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีกด้วย นอกจากนี้ยัง มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง  “กุญแจสู่ความสําเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด” ประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจมากมายเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ในการพัฒนาสินค้า เพื่อให้สามารถวางจําหน่ายได้จริง”

     ด้านนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงด้านการพัฒนาและความสำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ว่า  “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญมากต่อภาคธุรกิจในวันนี้ เป็นทั้งการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์เดิมให้สูงขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยนอกจากต้องมีความสวยงามสะดุดตาแล้ว ต้องคำนึงถึงเรื่องการปกป้องผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยปลอดเชื้อ ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น ป้องกันความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ได้ดี ลดต้นทุนการผลิต มีความพร้อมในการขนส่ง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย

        สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาความสามารถและความคิดสร้างสรรค์แก่นักออกแบบชาวไทย ผู้ประกอบการ รวมถึงนักศึกษา ซึ่งผลงานการประกวดจะนำไปจัดแสดงในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 โดยในปีนี้มีผลงานกว่า 500 ชิ้น จึงขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางกรมฯตั้งใจจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทยในครั้งนี้ ร่วมชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เข้าร่วมประกวด และจะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดในวันที่ 20 ตุลาคม ที่งานอีกด้วย“


 

        ส่วนความเห็นจากผู้จัดงานนั้น นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 กล่าวว่า จากการได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ประกอบการและบริษัทชั้นนำของโลก ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตและผู้ประกอบการไทยด้วยการสร้างมาตรฐานและคุณภาพที่ผ่านมา โดยเห็นว่าไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการผลิตในทุกระดับ ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถในการปรับตัว ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้ข้อได้เปรียบด้านคุณภาพและความหลากหลายของวัตถุดิบภายในประเทศมาผลิตและเพิ่มมูลค่า

        แม้จะยังอยู่ในภาวะโควิด-19 แต่เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสินค้าจำเป็นเช่น กลุ่มอาหาร ยา-เวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นและน่าจะฟื้นตัวก่อน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงประเทศไทยยังได้รับการยอมรับว่าควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ทำให้คู่ค้าจากทั่วโลกมีความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรใช้ข้อได้เปรียบนี้มาพัฒนาเป็นจุดขายและปรับให้ตรงกับช่องทางการขายในปัจจุบัน พร้อมศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคยุคชีวิตวิถีใหม่อย่างเข้าใจ สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ นั้นก็จะต้องมีการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืน พร้อมทั้งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

       ด้านความร่วมมือในการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น เราได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  ภายในงานฯ นอกจากจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรในภาคการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังเปิดประสบการณ์ให้กับผู้เยี่ยมชมงานได้สัมผัสถึงอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีทั้งการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) หุ่นยนต์ (Robot) อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT : Internet of Things) มาใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิตอล (Digital Transformation)  แล้ว ยังได้เพิ่มรูปแบบของการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าเสมือนจริงในช่องทางออนไลน์ (Virtual Exhibition) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้จัดแสดงงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงานทั้งในและต่างประเทศ  โดยระบบที่นำมาใช้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชมการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ร่วมจัดแสดงงานจากทั่วโลกได้ สามารถนัดหมายเพื่อเจรจาธุรกิจล่วงหน้า รวมถึงชมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในงานฯ ได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงานฯ

       ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ได้มีการดำเนินการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และตามมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด อาทิ การควบคุมความหนาแน่นของผู้ร่วมจัดแสดงงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน การจัดวางพื้นที่และการเว้นระยะห่างของทางเดิน การลดการสัมผัสด้วยระบบการลงทะเบียนและบัตรเข้างานอิเล็กทรอนิกส์ (e-badge) การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการแสดงข้อมูลงานฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือ คาดว่างานฯ ในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 23,000 คน โดยเป็นกลุ่มผู้เข้าชมงานในประเทศเป็นหลัก

      สำหรับงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น เป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ยา-เวชภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.propakasia.com

 

 

-----------------------------------------------

 

Government sector, private sector, and business organizations altogether encourage businesses to adopt technology, develop value-added products and understand consumer behavior in the new normal. They are now ready to organize ProPak Asia 2020 that visitors can discover digital and sustainable solutions and innovation as well as join a global business matching.

 

        Thailand’s manufacturing industry has witnessed some good signs, especially food, beverage, pharmaceutical, consumer goods, and packaging sectors. According to panel discussion with the topic of “manufacturing industry and its adaptation to ‘new normal’ age,’ every sector all agrees that business can go through current crisis with technology adoption, product development, and shaping consumer insights amid COVID-19 pandemic. ProPak Asia will be held from 20-23 October for visitors to explore the latest technologies from leading companies and join a global business matching through digital platform.

 

      Dr. Chutima Eamchotchawalit, governor of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) mentioned about innovation and technology that “Science, technology and innovation are of great importance now and in the future. It can help strengthen productivity and differentiation. Moreover, Applying Thailand Science Technology and Innovation (STI) standards for testing, analysis, calibration and certification of products will enhance consumer confidence, improve operational efficiency, add value to products, and help exporters. COVID-19 pandemic clearly pointed out that all businesses need to adapt and develop further. It is essential to differentiated products and meet the needs of consumers in order to accommodate the changes according to the New Normal, where consumers demand for more standards and safety.  Furthermore, we can see the trends that e-commerce has accelerated during the pandemic.

       Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) aims to be the “Total Solution” to assist entrepreneurs in science, technology and innovation with a complete range from upstream to downstream levels, to drive business opportunities. At ProPak Asia 2020, TISTR will bring researches and services throughout the value chain in product manufacturing, experts to provide consultation for entrepreneurs in developing products. It also exhibits cases of entrepreneurs who have succeeded with TISTR assistance including displaying knowledge, research and packaging design works of the Thai Packaging Center under the BrandDNA program as well as. We also open to recruit interested entrepreneurs to join the program. In addition, TISTR also host a seminar on “The Key to Success in Product Development from Raw Materials to Market” which discussed many interesting topics to provide know-how to entrepreneurs, especially SMEs, in product development.”      

       Wanpen Ratanakungwal, director of Division of Creative Industry Development under the Department of Industry Promotion (DIP) said that “creative industry is playing more important role for current businesses because it can create value to new products as well as add value to existing products. With this, products will be diverse to meet certain consumer demand. In addition to its appeal, the packaging should also protect products inside, extend shelf-life, prevent physical damage, reduce production cost, facilitate distribution, and be environmentally friendly.

        The Division of Creative Industry Development has continued to support the development of packaging and held the ThaiStar Packaging Awards 2020 as a stage to improve skill and creativity of Thai designers, entrepreneurs, and students. Over 500 packaging designs at the contest will be shown at the ProPak Asia 2020. The division organizes this activity with the aims to provide knowledge and enhance Thailand’s packaging industry, so I would like to invite businesses and those who are interested to join this event and discover several product prototypes, and prize giving on 20 October too.”

      Rungpetch Chitanuwat, group director for Asean at Informa Markets – an organizer of ProPak Asia 2020, expressed that “leading companies around the world remains optimistic about Thailand’s businesses and manufacturing industry due to high quality and standard of products they ever deliver. They also see Thailand as a good role model in adaptive capacity through technological adoption and product development. Its manufacturing industry can enhance their capability in every size from small business to large enterprise. With the country’s advantages of good quality and high diversity of agricultural raw materials, Thailand’s businesses can transform them into value-added products.

       “Although we are still in pandemic situation, we witness some recovering signs from manufacturing industry, especially necessity goods including food, pharmaceutical, consumer goods, and packaging. Thailand are well recognized in pandemic control, therefore, trading partners around the world are confident in its product safety. Businesses should raise this reputation as a selling point and find the right sales channel, altogether with understanding changing consumer demand in the new normal. This gives a chance to Thailand’s businesses, especially for SMEs and startups who need to make brand awareness and quality products conforming to standards and sustainability.”

       ProPak Asia 2020 have been supported by the government, business organizations, and private companies both locally and internationally. In addition to the showcase of innovation and technology in machinery of manufacturing and packaging industries, the event will also let visitors to experience state-of-the-art industry with the use of artificial intelligence (AI), robot, and Internet of Things (IoT), which are keys to drive digital transformation. There will be also virtual exhibition which enables the event to break the limit of distance between exhibitors and local and foreign visitors. This system allows users to visit technology and innovation from exhibitors around the world, and make an arrangement for business matching. Furthermore, they can also attend various seminars throughout this 4-day event.

      The organizer will be taking the utmost care in hygiene and safety measures against COVID-19 in accordance to standards by Informa AllSecure and the Centre for Covid-19 Situation Administration including the limit of visitor and exhibitor number, distance between booths and aisles, e-registration system and e-badge for reduction of physical contact, and online platform providing exhibition information via mobile phone. Over 23,000 visitors are expected to join the event this year. 

      ProPak Asia 2020 is Thailand’s largest exhibition for manufacturing, processing, and packaging industries from upstream through downstream and it is one of the most regionally significant international industrial events covering various important industries including food, beverage, pharmaceutical and packaging. It will be held from 20-23 October at BITEC Bangna, Bangkok.  Find out more at www.propakasia.com.

 

back