คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล

ตำแหน่ง:รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท: ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์