คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล

ตำแหน่ง:กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่าย Flexibles
บริษัท: บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)