คุณสมชัย หิรัญญะวณิชย์ และ อาจารย์อนันต์ เขมพานิช

ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ อาจารย์จากสถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม
บริษัท: ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ และมหาวิทยาลัยสยาม