ภาพเก่า.....เล่าใหม่ อ.มานิตย์ กมลสุวรรณ แชร์ต่อมาจากคุณไชยวัฒน์ครับ 😁